บริการ
แหล่งรวบรวมบริการต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการ และพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, การสนับสนุนการทำวิจัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยมี Service Catalog เพื่อให้บริการ 2 ด้าน คือ บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Service) และ บริการด้านระบบสารสนเทศ (Information Service)
 
 
 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
บริการ CC Service
CC-Service ของสำนักคอมพิวเตอร์ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
Call Center (โทร. 111)
ศูนย์กลางรับแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ งานบริการโทรศัพท์, Internet, Network และงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (CC Service) รวมถึงเหตุข้อขัดข้องอื่น ๆ ที่เป็นบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (ลานแดง)
เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
สำหรับบุคลากร ได้แก่ Microsoft Windows, Microsoft Office, โปรแกรมป้องกันไวรัส Symantec Endpoint Protection, โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS Statistics) และ โปรแกรมจัดการรายงานทางบรรณานุกรม (EndNote)
สำหรับนักศึกษา ได้แก่ โปรแกรมป้องกันไวรัส Symantec Endpoint Protection และโปรแกรมจัดการรายงานทางบรรณานุกรม (EndNote)
บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และบุคลากร
เปิดให้บริการทำบัตรในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ที่ The Hub สำนักงานทะเบียนนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
สำหรับบุคลากร
สามารถติดต่อยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวบุคลากรได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
สำหรับนักศึกษา
สามารถติดต่อยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

 
ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
บริการโทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน
ให้บริการโทรศัพท์ภายในผ่านระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อสัญญาณที่หลากหลาย เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ศูนย์บริการทางการศึกษา
บริการอินเทอร์เน็ต
เปิดบริการแก่นักศึกษา และบุคลากรในด้านต่างๆ ได้แก่ บริการเว็บไซต์หน่วยงาน, บริการ E-Mail และบริการ Internet Account เป็นต้น
ระบบเครือข่ายหลัก (Campus Network)
ให้บริการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายย่อยให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม
ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ใช้การสื่อสารผ่าน ADSL หรือบริการสื่อสารจาก ISP ค่ายต่าง ๆ (ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยฯ) เพื่อสามารถใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น Intranet Service หรือ บริการต่างๆของระบบ Intranet รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ภายในของมหาวิทยาลัย
 
 
ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
บริการระบบการทบทวน-เสริมความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย (E-Training)
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา โดยท่านสามารถชมข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย (E-Training)
บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book
ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book
บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ
เป็นการให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้และความชำนาญมากขึ้น
 
ฝ่ายพัฒนาระบบ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์อินทราเน็ต (Intranet)
ให้บริการข้อมูล และบริการออนไลน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ระบบประกาศข่าว
ให้บริการฝากประกาศข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์
ระบบ CMS
เป็นระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ และช่วยในการสร้างเว็บไซต์
ระบบแจ้งของหาย (Lost and Found)
เป็นระบบรับแจ้งของหาย เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ (เก็บของได้ แล้วจึงมาประกาศแจ้งของหาย)
ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
ให้บริการเสนอแนะ, ติชม, ร้องเรียน เรื่องราวต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ระบบจดหมาย-พัสดุไปรษณีย์ (Post)
เป็นระบบฝากส่ง และประกาศจดหมาย (ใช้ตรวจสอบ) จดหมายที่ส่งถึงนักศึกษา, บุคลากร ในมหาวิทยาลัย)
ระบบค่าตรวจสุขภาพ (Healthy System)
ให้บริการรับชำระค่าตรวจสุขภาพของนักศึกษา (ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจร่างกาย)
ระบบบัญชีมหาวิทยาลัย (Axapta)
ให้บริการกรอกข้อมูลการเงินเข้าระบบ เพื่อจัดทำงบการเงินต่าง ๆ
รายงานระบบบัญชีมหาวิทยาลัย (Account Report)
ให้บริการ Upload ข้อมูลรายงานบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้บริการ Download รายงานฯ
ระบบจองห้อง (Room Reservation)
ให้บริการจองห้องเรียน ห้องประชุม ผ่านทางเว็บไซต์
ระบบค่ารับสมัคร (Kadmission Pay)
ให้บริการออกใบเสร็จรับเงินค่ารับสมัครเข้าเรียนของนักศึกษา โดยออกใบเสร็จ และรายงานสรุปยอดเงินต่าง ๆ ให้กับกองคลัง
ระบบรับชำระเงินผ่านธนาคาร (E-Payment)
ให้บริการรับชำระค่าบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ระบบเบิกจ่ายวัสดุหน่วยงาน (Equipment Taking)
ให้บริการบันทึกรายการวัสดุของหน่วยงานที่สั่งซื้อเข้ามา และตัดยอดคงเหลือ, จำนวนวัสดุ, เช็คยอด และออกรายงานต่าง ๆ
ระบบโอนเงินเจ้าหนี้ผ่านบัญชีธนาคาร (E-Payment)
ให้บริการเจ้าหน้าที่กองคลังในการทำรายการโอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งบุคคล / หน่วยงาน / บริษัทห้างร้านโดยออกใบกำกับภาษีฯ, ภงด., รายงานต่าง ๆ และแจ้งการโอนเงินผ่านทาง Email
ระบบทะเบียน
ให้บริการนักศึกษาสำหรับลงทะเบียน, ชำระเงิน, ประมวลผลเกรด, ประมวลผลจบ และออกใบปริญญาบัตร
ระบบรับสมัคร
ให้บริการสำหรับผู้สมัครที่สนใจจะมาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย
ระบบกรอกประวัติบนเว็บไซต์
ให้บริการกรอกประวัติส่วนตัว, การศึกษา, สุขภาพ, รายได้ ของนักศึกษารายบุคคล
ระบบแสดงความจำนงขอจบการศึกษา
ให้บริการนักศึกษาเพื่อแจ้งความจำนงขอจบการศึกษา, พิมพ์ใบชำระเงิน และกรอกข้อมูลที่อยู่
ระบบประเมินการสอนของอาจารย์
ให้บริการแก่นักศึกษาสำหรับประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน และให้บริการสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ดูผลการประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
ระบบตัดเกรดบนเว็บไซต์
ให้บริการสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ตัดเกรดในรายวิชาที่สอนของอาจารย์แต่ละท่าน
ระบบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ให้บริการสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพื่อทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์, พิมพ์ใบชำระเงิน
ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตบนเว็บไซต์
ให้บริการสำหรับบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม, ตรวจสอบข้อมูล และพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระบบแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
ให้บริการสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเรียนภาคฤดูร้อน และกรอกรายวิชาที่ต้องการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ให้บริการตรวจสอบผลการลงทะเบียน, ผลการเรียน, ประวัตินักศึกษา, ข้อมูลการค้างชำระ หรือการติดค้างต่าง ๆ, ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ
ระบบ HPB
ให้บริการสำหรับการบริหารจัดการเรื่องบุคลากร, เงินเดือน และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ระบบ My Evaluation
เป็นระบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ สำหรับข้าราชการ พนักงาน กลุ่มวิชาการ
ระบบ My Profile
เป็นระบบตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลครอบครัว,แจ้งลดหย่อนภาษี, ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
ระบบวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
ให้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ระบบกิจกรรมนักศึกษา (Activity)
เป็นระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และสามารถสร้างรายการบันทึกกิจกรรมนักศึกษา เมื่อจบการศึกษา
ระบบจองรถ (Car Reservation)
ให้บริการจองรถของมหาวิทยาลัย
ระบบตัดข่าวส่งผู้บริหาร (News Clipping)
เป็นระบบตัดข่าวของมหาวิทยาลัยจากหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเข้าอีเมล์ของสมาชิก
ระบบภาวการณ์หางานทำของบัณฑิต (Kjob)
เป็นระบบแสดงรายละเอียดของบัณฑิตที่จบไปแล้ว ว่ามีงานทำจำนวนเท่าไหร่, ทำงานที่ไหน, เงินเดือนเท่าไหร่ ฯลฯ
SSO บุคลากร
ให้บริการการยืนยันตัวตน สำหรับบุคลากร
St SSO (นักศึกษา)
ให้บริการการยืนยันตัวตน สำหรับนักศึกษา
Intranet Authorize
ใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้บริการ
Newstudent
เป็นระบบออกรายงานของนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อส่งให้กับกองแผนงาน
Info Web Service
เป็น Web Service ข้อมูล สำหรับบริการหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
KM
เป็นระบบให้ความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการจัดการความรู้
Instument
ให้บริการฐานข้อมูลเครื่องวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
KM FTERO (ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย)
เป็นระบบช่วยการจัดสรรเงินงบประมาณรายได้จากงานวิจัย และใช้เวลาน้อยลงในการทำการจัดสรรวงเงินวิจัย
ระบบส่ง SMS
ให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แก่นักศึกษา และบุคลากร รับทราบผ่านทาง SMS มหาวิทยาลัย
ระบบ 2B-Kmutt
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-2 (ปวช.) ได้เข้ามาทำวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริมความเป็นนักคิดค้น และได้เรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ระบบวินัยนักศึกษา
เป็นระบบจัดการเกี่ยวกับบทลงโทษ การบันทึกการกระทำผิดวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา
ระบบศิษย์เก่า (Alumni System)
เป็นระบบข้อมูลศิษย์เก่าที่มีความเป็นปัจจุบัน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระบบ TFA 5 ปี
เป็นระบบจำลองการจัดสรรเงินรายได้จากการศึกษาในอีก 5 ปีข้างหน้า
ระบบทุนการศึกษา
เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครรับทุนของนักศึกษา และช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดสรรข้อมูลทุนการศึกษาได้สะดวกมากขึ้น
ระบบ TOUR KMUTT
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักของครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับใช้ประกอบในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24/06/2559